Skip to content

Words to Add in Wiktionary

WordWords added to Wiktionary (Y/N)?
पर्याप्तY
सादाY
सामान्य
तयार
बाहिर
प्रत्येक
पछ्याउन
प्रयासY
माध्यमY
बस
सजाय
फलस्वरूप
जवाफ
प्रश्न
बिरूवा
टाढा
वास्तविक
विचार
महसुस
भाषण
निकाय
पारित
वृद्धि
पाठ्यक्रम
पाङ्ग्रा
निर्णय
डुङ्गा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *