Skip to content

News

Words to Add in Wiktionary

Word Words added to Wiktionary (Y/N)? पर्याप्त Y सादा Y सामान्य तयार बाहिर प्रत्येक पछ्याउन प्रयास Y माध्यम Y बस सजाय फलस्वरूप जवाफ प्रश्न बिरूवा टाढा वास्तविक विचार महसुस भाषण निकाय पारित वृद्धि पाठ्यक्रम पाङ्ग्रा निर्णय डुङ्गा